మిసెస్ శాంతారాం misses-shaantaaram

telugu sex stories boothu kathalu ‘’మేడమ్ ..మిమ్మల్ని మేనేజర్ గారు రమ్మంటున్నారు …’’ అన్న పిలుపుకి ఆమె గబగబా ఆఫీసు గదిలోకి నడిచింది. మేనేజర్ వరహాలరావు ఆమెను చూసి చిన్నగా నవ్వి కూర్చోమన్నట్టు సంజ్ఞ చేశాడు …

ఆమె కూర్చున్నాక ‘’లుక్ మిసెస్ శాంతారాం గారూ … మరో పది రోజుల్లోగా నేను ట్రాన్స్ ఫర్ పైన ఢిల్లీకి వెళుతున్న విషయం మీకీ పాటికి తెలుసనుకుంటాను …’’ అన్నాడు ఆమె వైపు. తెలుసన్నట్టుగా తల ఊపింది మిసెస్ శాంతారాం …

అతను కొంచెంసేపు మౌనంగా ఉండి … కుర్చీలో నుండి కాస్త వంగి ఆమెతో ఇలా అన్నాడు … ‘’స్ట్రెయిట్ గా పాయింట్ లోకి వస్తున్నాను … నేను వెళ్ళిపోతే ఈ మేనేజర్ పోస్ట్ ఖాళీగా వుండిపోతుంది … ఈ ఆఫీసులో పనిచేసే స్టాఫ్ అందరిలో మీరే సీనియర్ కాబట్టి ఈ పోస్ట్ మీకు వచ్చే అవకాశాలు చాలా వున్నాయి … అదీ నేను హేడ్డాఫీసులో రికమెండ్ చేస్తే …’’

అతను చెబుతున్న మాటల్ని ఊపిరి బిగపట్టి వింటున్నది మిసెస్ శాంతారాం.

‘’సో … నేను ఇక్కడ ఎవరినీ రికమెండ్ చేయకపొతే హేడ్డాఫీసునుండే వేరే ఎవరో ఈ మేనేజర్ పోస్ట్ లో అటెండ్ అవుతారు … మిమ్మల్నని నేను ఈ పోస్ట్ కోసం హేడ్డాఫీసుకి రికమెండ్ చేయాలనుకుంటున్నాను … కానీ … ‘’ అంటూ అర్థోక్తిలో ఆగాడు వరహాలరావు …

ఆమె టెన్షన్ గా అతను ఏమి చెబుతాడా అన్నట్టుగా చూస్తోంది … అతను చెప్పబోయే విషయం ఆమెకి లీలగా అర్తం అవుతున్నా … ఆ విషయాన్ని అతని నోటి నుండే వినాలనుకుంది ఆమె … ఆ ‘అంకె’ ఎంత అన్నది కన్ ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి. ఆమె ఊహించినట్టుగానే …

‘’మీరు నాకు కొంచెం మొత్తం అందుబాటులోకి తీసుకువస్తే డెఫినెట్ గా మిమ్మల్నే ఈ పోస్టింగ్ కి రికమెండ్ చేస్తాను …’’ అన్నాడు సూటిగా ఆమె వైపు చూస్తూ …

‘’చెప్పండి సార్ … ఎంతిమ్మంటారు …?’’ అని అడిగింది నిదానంగా …

అతను ఆమెను నిశితంగా గమనించి కాసేపాగి మెల్లిగా చెప్పాడు … ‘’అయిదు లక్షలు …!’’

ఆ మాట విని అవాక్కైపోయి నోరు తెరిచింది మిసెస్ శాంతారాం … అప్రయత్నంగానే ఆమె ‘’అయిదు లక్షలా …!’’ అంది కళ్ళు పెద్దవి చేసి …

Pages ( 1 of 9 ): 1 23 ... 9Next »

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *